Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ – Έτους 1998
 

ΦΕΚ 124/30.6.2005 (Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ)

ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΣΕΠ 8/1997 (ΦΕΚ 45/3.11.1997)
 

Eκδόθηκαν, και απεστάλησαν για ανάρτηση στις οικείες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Επαρχεία της χώρας, οι ανασυνταγμένοι πίνακες διοριστέων του Γραπτού Διαγωνισμού, που διεξήχθη το 1998, για την πλήρωση θέσεων Δημοσίων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, για τους υποψηφίους των κατηγοριών Πανεπιστημιακής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2396/2004 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας και το άρθρο 5 του Ν. 3320/2005.

·         Ανασυνταγμένος Πίνακας Διοριστέων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)

·         Αλφαβητικός Πίνακας Νέων Διοριστέων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)

·         Ανασυνταγμένος Πίνακας Διοριστέων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)

·         Αλφαβητικός Πίνακας Νέων Διοριστέων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)

Οι οριστικοί πίνακες θα προκύψουν από τις μεταβολές που ενδεχομένως θα προέλθουν μετά την εκδίκαση των ενστάσεων.

Η προθεσμία υποβολής των ενστάσεων (Κατηγορία ΠΕ) λήγει την 10η Νοεμβρίου 2005.
Η προθεσμία υποβολής των ενστάσεων (Κατηγορία ΤΕ) λήγει την 31η Οκτωβρίου 2005.
 

Πίνακας Θέσεων Ανά Κατηγορία (ΠΕ, ΤΕ & ΔΕ)

Κατηγορία ΠΕ

Κατηγορία ΤΕ

Κατηγορία ΔΕ


 

 

Αλφαβητικοί Πίνακες Βαθμολογίας Επιλαχόντων

Κατηγορία ΠΕ

Κατηγορία ΤΕ

Κατηγορία ΔΕ
(Κορμού)

Κατηγορία ΔΕ
(Δακτυλογράφων)

Α - Ω

Α - Ω

Α - Κ

Λ - Ρ

Σ - Ω

Α - Ω


 

 

ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 8/1997 (ΦΕΚ 45/1997)

Σήμερα εκδόθηκαν, καταχωρίσθηκαν στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. και αποστέλλονται για ανάρτηση στις οικείες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Επαρχεία της χώρας, οι ανασυνταγμένοι πίνακες διοριστέων του Γραπτού Διαγωνισμού, που διεξήχθη το 1998, για την πλήρωση θέσεων Δημοσίων Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, για τους υποψηφίους κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2396/2004 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας και το άρθρο 5 του Ν. 3320/2005.

Οι οριστικοί πίνακες θα προκύψουν από τις μεταβολές που ενδεχομένως θα προέλθουν μετά την εκδίκαση των ενστάσεων.

Η προθεσμία υποβολής των ενστάσεων λήγει τη Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2005.