Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Νέα Ανακοινώσεις
16/1/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Η/Υ και λοιπών υλικών
13/1/2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια και Εγκατάσταση Λυόμενης Μεταλλικής Κερκίδας, με Κιγκλιδώματα Ασφαλείας Διάδρομο και Κλίμακες Πρόσβασης »
13/1/2020
ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ 2ο ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
13/1/2020
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 13-01-2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ
8/1/2020
Συγκρότηση Επιτροπών Αξιολόγησης και Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών για το έτος 2020, Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων
8/1/2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.μ.
7/1/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αγορά υγρού αζώτου
7/1/2020
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μεταφορέα για το Πρόγραμμα Τεχνητής Σπερματέγχυσης της Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δωδεκανήσου
5/1/2020
Απόφαση για Προαιρετική λειτουργία εμπορικών καταστημάτων στον Νομό Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για το έτος 2020 και άλλες Κυριακές επιπλέον των αναφερομένων στις παραγράφους 1 και 1Α, του άρθρου 16 του Ν. 4177/2013.
2/1/2020
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 3610/31-12-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: Ω0Υ47ΛΞ-ΩΚΜ
2/1/2020
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 3609/31-12-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 6Ψ7Κ7ΛΞ-Τ2Ω
2/1/2020
Διακήρυξη για την πρόσληψη εκπαιδευτικών
31/12/2019
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διακηρύσσει την με συνοπτικό διαγωνισμό ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου : «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου γηπέδου ποδοσφαίρου Καμινίων» προϋπολογισμού 74.400,00 Ευρώ , συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
27/12/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για ένα άτομο με αντικέιμενο την εκτέλεση της πράξης "ΝΑΥΣ: Αξιοποίηση Ναυτιλιακών Πληροφοριών στη Διαλειτουργικότητα Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προμηθευτικής & Εξυπηρέτησης της Κρουαζιέρας"
24/12/2019
Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου led
24/12/2019
Τιμοληψίες εορταστικής περιόδου Χριστουγέννων 2019
23/12/2019
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 19-12-2019 ΓΙΑ ΤΗΝ Νάξο
23/12/2019
Διαγωνισμός για το έργο «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων Καμινίων»
23/12/2019
Διαγωνισμός για το έργο «Βελτίωση βατότητας και απορροών όμβριων υδάτων δημοτικής οδοποιίας ν. Κέας»
23/12/2019
Διαγωνισμός για το έργο «Αντιπλημμυρική προστασία ΠΕ Άνδρου»
20/12/2019
Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΝΑΙ ΣΤΟ ΖΕΦΥΡΟ». Προϋπολογισμός: 123.790,32 € (μη περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
16/12/2019
ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ α΄ 15θημερο ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
11/12/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση εκτέλεσης εργασίας σε λογιστή, με αντικείμενο την παροχή λογιστικών υπηρεσιών προς την ΑΜΚΕ «ΓΑΛΗΝΟΣ».
10/12/2019
Διενέργεια κλήρωσης για την ανάδειξη των επτά (7) μελών-πολιτών της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης.
6/12/2019
Δημοσιοποίηση άδειας διανομής εμφιαλομένου υγραερίου
6/12/2019
ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
5/12/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια σάντουιτσ αλλαντικών και νερών που θα χρησιμοποιηθούν σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
5/12/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια καυσίμων κίνησης που θα χρησιμοποιηθούν απο τις εθελοντικές ομάδες για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών
5/12/2019
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ EΚΘΕΣΗ ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ PROWEIN 2020 15-17 Μαρτίου 2020 Dusseldorf, Γερμανία
3/12/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 17ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 μμ.
3/12/2019
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016, για το έργο «Κατασκευή Εκθεσιακού Περιπτέρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην έκθεση ΙΤΒ 2020 στο Βερολίνο
1/12/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16ΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 02 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 13:30 μμ.
29/11/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (Αρ. πρωτ 5057/28-11-2019)
28/11/2019
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 28-11-2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ
25/11/2019
συμμετοχή στην διαδικασία επιλογής των νέων Αδειούχων Παραγωγών Πωλητών ή όσων αδειούχων από άλλη Περιφέρεια δικαιούνται να συμμετάσχουν , για απόκτηση έγκριση Δραστηριοποίησης τους στο Υπαίθριο Πλανόδιο Εμπόριο στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου .
22/11/2019
Ανακοίνωση Διεύθυνσης Ανάπτυξης Κυκλάδων Προθεσμίας Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έως τις 02-12-2019 για την συμμετοχή στην διαδικασία επιλογής των νέων Αδειούχων Παραγωγών Πωλητών ή όσων αδειούχων από άλλη Περιφέρεια δικαιούνται να συμμετάσχουν , για απόκτηση έγκριση Δραστηριοποίησης τους στο Υπαίθριο Πλανόδιο Εμπόριο στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου .
21/11/2019
ΝΑΥΣ – Αξιοποίηση Ναυτιλιακών Πληροφοριών στη Διαλειτουργικότητα Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προμηθευτικής και Εξυπηρέτησης της Κρουαζιέρας
20/11/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Τ.Π.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ Π.Ν.Α.
19/11/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ραφιών τύπου dexion
19/11/2019
«Ένταξη πράξεων στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014–2020» στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης στο υπομέτρο 6.3»
19/11/2019
"Ανάρτηση πινάκων αποτελεσμάτων Διοικητικού ελέγχου στο Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020"
15/11/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 πμ.
13/11/2019
Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΣΚΑΛΑΣ ΠΑΤΜΟΥ». Προϋπολογισμός: 2.056.451,61 € (απαλλασσόμενο του Φ.Π.Α.)
13/11/2019
Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας με συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΑΓΙΟ ΦΑΝΟΥΡΙΟ». Προϋπολογισμός: 33.064,52 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
12/11/2019
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για τη μελέτη των αναγκών των χρηστών, τη μελέτη του προσδιορισμού προδιαγραφών της πιλοτικής εφαρμογής & τη μελέτη αξιολόγησης αποτελεσμάτων πιλοτικής δοκιμής πλατφόρμας της πράξης ΝΑΥΣ».
11/11/2019
Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΟΔ ΚΩ – ΚΕΦΑΛΟΥ & ΚΩ – ΑΓ. ΦΩΚΑΣ ΝΗΣΟΥ ΚΩ». Προϋπολογισμός: 199.572,65 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
8/11/2019
ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
8/11/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ασφάλιση των οχημάτων & μηχανημάτων έργου της ΠΕ Δωδ/σου για το έτος 2020
8/11/2019
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
7/11/2019
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
5/11/2019
Διακήρυξη ανοικτής, διεθνούς διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΜΑΡΑΘΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ». Προϋπολογισμός: 210.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
5/11/2019
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 05-11-2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ
31/10/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
29/10/2019
Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Κάτω των Ορίων Διαγωνισμού για την Προμήθεια Τροφίμων (ΤΕΒΑ/Κοινωνική Σύμπραξη 53) με α/α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 76669/2019
25/10/2019
«Έναρξη λειτουργίας ελαιοτριβείων στα νησιά Ρόδος,Κως,Κάρπαθος και Κάσος»
25/10/2019
Το αναρριχητικό φεστιβάλ Καλύμνου σε παγκόσμια προβολή από διεθνή ΜΜΕ
24/10/2019
Δήλωση κυψελών διαχείμασης έτους 2019. Αιτήσεις έως 31 Δεκεμβρίου 2019
24/10/2019
Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας με συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Προσδιορισμός, οριοθέτηση και χάραξη καταδυτικών διαδρομών σε περιοχές φυσικού κάλλους ή πόντισης υφάλων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου». Προϋπολογισμός: 51.370,97 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
23/10/2019
ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ Αποκατάσταση οδού στη θέση Γλυφά ν. Αντιπάρου
22/10/2019
Πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου του Αντιπεριφερειάρχη αρμοδίου σε θέματα Πρωτογενούς Τομέα
22/10/2019
Πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου του Αντιπεριφερειάρχη αρμοδίου σε θέματα Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας
22/10/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
21/10/2019
Διενέργεια Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου, για την Στέγαση των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Μήλου
21/10/2019
Έναρξη περιόδου διενέργειας και κοινοποίησης ετήσιας απογραφής ζωικού κεφαλαίου εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και χοίρων. έναρξη λειτουργίας σχετικών Ψηφιακών Υπηρεσιών
21/10/2019
Διενέργεια Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου, για την Στέγαση του Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.)ΝΑΞΟΥ
18/10/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
18/10/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
18/10/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 14ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 πμ.
17/10/2019
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 16-10-2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ
17/10/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2868/17-10-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 6Π867ΛΞ-Ξ1Η
17/10/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2804/14-10-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: Ω0ΝΨ7ΛΞ-ΓΚ6
17/10/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2848/16-10-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 6ΡΖΓ7ΛΞ-ΟΘΙ
17/10/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2763/14-10-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: ΨΒΙΦ7ΛΞ-Ψ4Ε
17/10/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2805/14-10-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: ΨΒΙΞ7ΛΞ-7ΘΡ
17/10/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2820/14-10-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 621Ε7ΛΞ-Υ5Τ
17/10/2019
Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας με συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΜΕΛΑΘΡΟΥ ΚΩ». Προϋπολογισμός: 59.829,06 € μή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
17/10/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2821/14-10-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 6ΑΑΑ7ΛΞ-1ΩΔ
16/10/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
16/10/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
16/10/2019
Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΟΥ ΣΥΜΗΣ». Προϋπολογισμός: 1.959.677,42 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
10/10/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια δύο εμπορευματοκιβωτίων (κοντεϊνερ)
9/10/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια τριών καταστροφέων εγγράφων
9/10/2019
«Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προσκαλεί, βάσει της αριθμ. ΣΜΕ 2/2019 ανακοίνωσης, σε εκδήλωση ενδιαφέροντος, για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, Τεχνικό Προσωπικό και συγκεκριμένα τρεις (3) Μηχανικούς Ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, έναν (1) Μηχανικό Ειδικότητας ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών και έναν (1) Μηχανικό Ειδικότητας ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών, έπειτα από την αριθμ. 4/2019 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου και την αριθμ. 563/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Ν.Α.
9/10/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2662/30-09-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: Ω6ΩΘ7ΛΞ-ΥΨ8
9/10/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2661/30-09-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: ΩΖΡ07ΛΞ-ΝΛ0
9/10/2019
“Μυοκτονία – απεντόμωση και απολύμανση κτιρίων αρμοδιότητας της Π.Ε Σύρου “
8/10/2019
Πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου
8/10/2019
Πλήρωση μιας (1) θέσης Επιστημονικού Συνεργάτη του χωρικού Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου
8/10/2019
Πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου του Αντιπεριφερειάρχη αρμοδίου σε θέματα Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας
8/10/2019
ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
7/10/2019
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ "KOLA VASILIKA"
3/10/2019
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 02-10-2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ (Τιμές πινακίδας με ΦΠΑ)
3/10/2019
« Έναρξη δολωματικών ψεκασμών δακοκτονίας στη νήσο Ρόδο»
3/10/2019
« Έναρξη δολωματικών ψεκασμών δακοκτονίας στο νησί της Κω »
3/10/2019
Έναρξη δολωματικών ψεκασμών δακοκτονίας στα νησιά Κάρπαθο και Κάσο
3/10/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 1300/01-10-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 6ΟΩΩ7ΛΞ-ΔΗΚ
3/10/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2677/01-10-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: ΨΝΘΞ7ΛΞ-ΟΨΘ
3/10/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2698/03-10-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 65957ΛΞ-ΤΤ5
3/10/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2660/30-09-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: ΩΒΡΦ7ΛΞ-2ΜΣ
3/10/2019
Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής στο πρόγραμμα ΤΕΒΑ/FEAD με α/α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 70633
2/10/2019
Δημοπρασία για το έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (Β ΦΑΣΗ) ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ
2/10/2019
Δηµόσια Προκήρυξη- Πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της θέσης του Περιφερειακού Συµπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
1/10/2019
Διαβίβαση δελτίου μέσων τιμών λιανικής πώλησης τροφίμων για την ΠΕΜΠΤΗ 26/09/2019 ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΞΟ.
1/10/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2473/30-09-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: Ω03Ξ7ΛΞ-ΡΘΛ
1/10/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2481/30-09-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: ΨΟΙΠ7ΛΞ-6ΨΑ
27/9/2019
Αίτηση συμμετοχής για υποτροφίες σπουδών
26/9/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2391/25-09-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 78ΝΙ7ΛΞ-5Ω5
25/9/2019
Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΕΝΙΣ». Προϋπολογισμός: 150.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24/9/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
24/9/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 13ΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 πμ.
23/9/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2505/20-09-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: Ω1Υ77ΛΞ-70Π
23/9/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2364/20-09-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 946Σ7ΛΞ-7Ο9
21/9/2019
Νομοθεσία : Αδειοδότηση Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων
20/9/2019
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 542/2019 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 12ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 26-08-2019 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: Έγκριση των εκθέσεων πεπραγμένων και των διαχειριστικών απολογισμών του Κοινωνικού Παντοπωλείου Ρόδου για τις χρονικές περιόδους από 01/07/2018 έως και 31/12/2018 και από 01/01/2019 έως 30/06/2019.
20/9/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2324/10-09-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013
17/9/2019
Διαγωνισμός για το έργο: Βελτίωση βατότητας και απορροών όμβριων υδάτων δημοτικής οδοποιίας
17/9/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2324/10-09-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: ΨΠΒΕ7ΛΞ-Τ5Ν
17/9/2019
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 17-09-2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ
17/9/2019
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΜΑΚΑΡΗ». Προϋπολογισμός: 60.000,00 € μή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
16/9/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια δύο φορητών συσκευών μέτρησης δείκτη διάθλασης φωτός και θερμοκρασίας δειγμάτων μελιού
16/9/2019
Ανώτατες προκαθορισμένες τιμές σχολικών κυλικείων
16/9/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια δύο φορητών συσκευών GPS
13/9/2019
ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
11/9/2019
Πληροφορίες σχετικά με τον Α.Σ.Π. Πάρου
11/9/2019
Πληροφορίες σχετικά με τον Α.Σ.Π. Μήλου
10/9/2019
Δημοπρασία για το έργο: Κατασκευή αγωγού ύδρευσης νήσου Κύθνου
6/9/2019
Aνοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για προμήθεια Βασικής Υλικής Συνδρομής με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, στο πλαίσιο της Πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019 » που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 97.888,80 προ Φ.Π.Α
4/9/2019
Δηλώσεις συγκομηδής οινοστάφυλων και αιτήσεις για ενίσχυση αμπελώνων (VQPRD) έως 30-11-2019.
4/9/2019
Δημοπρασία για το έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΦΗΣ (Β ΦΑΣΗ )
3/9/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΚΛΗΡΩΘΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
3/9/2019
Πληροφορίες σχετικά με τον Α.Σ.Π. Άνδρου
3/9/2019
Πληροφορίες σχετικά με τον Α.Σ.Π.Θήρας
2/9/2019
Πλήρωση δυο (2) θέσεων Ειδικών Συμβούλων και μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου
2/9/2019
Πλήρωση δυο (2) θέσεων Δημοσιογράφων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
2/9/2019
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 02-09-2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ
30/8/2019
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ κ. JAHJA T. NIKO ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
29/8/2019
ΑΣΠ ΑΝΔΡΟΥ «Διαβίβαση στοιχείων φακέλου Κοινοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΚΥΑ 172058/2016( ΦΕΚ Β 354/2016) για τον ΑΣΠ ΑΝΔΡΟΥ της ΔΕΗ ΑΕ, συνολικής ισχύος 18,740 ΜW, με καύσιμο ντίζελ στην ΑΝΔΡΟ, Περιφέρειας Ν. Αιγαίου».
29/8/2019
ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ «Διαβίβαση στοιχείων φακέλου Κοινοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΚΥΑ 172058/2016( ΦΕΚ Β 354/2016) για τον ΑΣΠ Θήρας της ΔΕΗ ΑΕ, συνολικής ισχύος 82,187 ΜW, με καύσιμο μαζούτ και ντίζελ στη Θήρα Περιφέρειας Ν. Αιγαίου».
28/8/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 1944/26-07-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμουτου Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: ΨΑΓΛ7ΛΞ-Φ42
27/8/2019
Έργα Βελτίωσης – Ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Νήσων Σύρου, Τήνου, Μυκόνου
27/8/2019
Τεύχη Δημοπράτησης του έργου "Έργα Βελτίωσης – Ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Νήσων Πάρου, Νάξου, Θήρας"
27/8/2019
Τεύχη Δημοπράτησης του έργου "Έργα Βελτίωσης – Ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Νήσου Μήλου"
27/8/2019
Τεύχη Δημοπράτησης του έργου "Έργα Βελτίωσης – Ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Νήσων Κέας, Κύθνου"
27/8/2019
Τεύχη Δημοπράτησης του έργου "Έργα Βελτίωσης – Ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Νήσων Σερίφου, Σίφνου, Κιμώλου"
27/8/2019
Τεύχη Δημοπράτησης του έργου "Έργα Βελτίωσης – Ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Νήσων Ίου, Σικίνου, Φολεγάνδρου, Ανάφης"
26/8/2019
Δημοσίευση Προκήρυξης (περίληψης διακήρυξης) ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς με σταθερή τιμή, αποκλειστικά και μόνο βάσει ποιοτικών (τεχνικών) κριτηρίων, για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών : «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Υποστήριξης και Ανάπτυξης Έργων Βελτίωσης της Ενεργειακής Απόδοσης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στο πλαίσιο του Μηχανισμού ELENA», με συνολικό προϋπολογισμό 357.602,42 € προ Φ.Π.Α.
20/8/2019
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου) προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό ανάδειξης μειοδοτών προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης (πετρέλαιο θέρμανσης, πετρέλαιο κίνησης, βενζίνης αμόλυβδης) και λιπαντικών
19/8/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2173/12-08-19 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: ΩΚΜ17ΛΞ-3Α5
19/8/2019
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 14-08-2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ
19/8/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2175/12-08-19 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 6ΠΧΡ7ΛΞ-ΔΛΗ
19/8/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2174/12-08-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: ΨΙΕΘ7ΛΞ-6ΘΧ
19/8/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (Αρ. πρωτ 4228/19-08-2019)
19/8/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (Αρ. πρωτ 4229/19-08-2019)
17/8/2019
«Εμφάνιση κρουσμάτων Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων στη Βουλγαρία»
14/8/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2176/12-08-19 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: Ψ5ΠΩ7ΛΞ-ΥΜ0
13/8/2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ :'' ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016 - ΥΠΟΕΡΓΟ 3 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
8/8/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2124/06-08-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 650Β7ΛΞ-7Ξ0
8/8/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2121/06-08-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 6ΟΞΕ7ΛΞ-ΝΟΔ
8/8/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2057/01-08-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 6Χ4Β7ΛΞ-ΙΒ0
8/8/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2123/06-08-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: ΩΦ9Ζ7ΛΞ-ΩΨΥ
8/8/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2094/06-08-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: ΩΖΚ87ΛΞ-Φ36
8/8/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2076/05-08-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 6ΕΣΑ7ΛΞ-ΦΓ4
8/8/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2022/05-08-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 6ΒΟΤ7ΛΞ-ΒΤΞ
8/8/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2104/06-08-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: ΩΣΡ37ΛΞ-Σ1Α
8/8/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2054/01-08-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 7ΧΡ17ΛΞ-Ο2Α
8/8/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 1976/01-08-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 6Ω387ΛΞ-ΗΚΧ
8/8/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2102/06-08-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 6ΞΧΨ7ΛΞ-ΠΩΗ
8/8/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2056/01-08-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: ΩΨΤΟ7ΛΞ-ΛΝΡ
8/8/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2075/05-08-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 6ΕΙΨ7ΛΞ-5ΨΚ
8/8/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2120/06-08-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 6ΕΦΦ7ΛΞ-ΥΥ3
8/8/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2103/06-08-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: ΩΟΠΧ7ΛΞ-4ΘΟ
8/8/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2122/06-08-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 6ΣΤΥ7ΛΞ-ΞΛΧ
8/8/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2119/06-08-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: ΨΗΖΚ7ΛΞ-49Γ
8/8/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2055/01-08-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 6ΙΓΡ7ΛΞ-ΖΙΞ
8/8/2019
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 1956/23-07-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: Ψ3ΕΔ7ΛΞ-Χ5Ω
8/8/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 11ΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 09 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 πμ.
8/8/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την Ανάπτυξη και Διαχείριση Ιστοσελίδας (παροχή υπηρεσίας) της πράξης «ΝΑΥΣ: Αξιοποίηση Ναυτιλιακών Πληροφοριών στη Διαλειτουργικότητα Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προμηθευτικής και Εξυπηρέτησης της Κρουαζιέρας».
7/8/2019
Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την υποστήριξη του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης (α/α ΕΣΗΔΗΣ, 77737)
7/8/2019
Από τις Υπηρεσίες Αλιείας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ανακοινώνεται ότι εκδόθηκαν από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.Αλ.Θ. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014 – 2020, Προσκλήσεις για την υποβολή αιτήσεων στα Μέτρα της Αλιείας, Υδατοκαλλιέργειας, Μεταποίησης και Εμπορίας αλιευτικών προϊόντων.
6/8/2019
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προκηρύσσει την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Οικονομολόγων με αντικείμενο την εκτέλεση της πράξης «ΑΝΔΙΚΑΤ: Καταδυτικές Διαδρομές σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου - Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού»
6/8/2019
Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΕΟΔ ΝΗΣΟΥ ΚΩ». Προϋπολογισμός: 172.649,57 € μή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
6/8/2019
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την Συντήρηση Ανελκυστήρα Κτιρίου ‘’ ΟΤΕ ‘’
5/8/2019
Τεύχη Δημοπράτησης του έργου "Συντήρηση οδικού δικτύου ν. Πάρου - Αντιπάρου (2018)"
5/8/2019
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΔΩΔ/ΣΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2019-2020 ΚΑΙ 2020-2021
2/8/2019
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 31-07-2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ
1/8/2019
ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
29/7/2019
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΕΔΧ ΤΑΞΙ (Ν. 4070/2012) ΕΤΟΥΣ 2019
29/7/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
29/7/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
29/7/2019
Πρόσκληση υποβολής προσφορών και συμμετοχής σε διαπραγμάτευση για την ανάδειξη αναδόχου για την ΟΜΑΔΑ Γ : Παροχή υπηρεσιών Ταχυμεταφοράς δειγμάτων για την ΠΕ Δωδ/σου για 3 έτη .
29/7/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
29/7/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ
29/7/2019
Τροποποίηση / συµπλήρωση Μητρώου Αξιολογητών εκχωρούµενων Μέτρων ΠΑΑ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΜΑΕΜ ΠΑΑ ΠΝΑ) 2014-2020
29/7/2019
Ανακοίνωση Τμ. Εμπορίου Κυκλάδων
26/7/2019
Έναρξη δολωματικών ψεκασμών δακοκτονίας στη νήσο Ρόδο.
26/7/2019
Ανακοίνωση Διεύθυνσης Ανάπτυξης Κυκλάδων Προθεσμίας Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έως τις 09-08-2019 για την συμμετοχή στην διαδικασία επιλογής των Νέων Αδειούχων Παραγωγών Πωλητών για απόκτηση έγκριση Δραστηριοποίησης τους στο Υπαίθριο Πλανόδιο Εμπόριο στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
24/7/2019
Έναρξη δολωματικών ψεκασμών δακοκτονίας στο νησί της Κω.
24/7/2019
Έναρξη δολωματικών ψεκασμών δακοκτονίας στα νησιά Κάρπαθο και Κάσο.
15/7/2019
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας Κυκλάδων, ενημερώνει ότι από 15-07-2019 ως και 31-10-2019, θα ανανεώνονται και θα εκδίδονται τα δελτία μετακίνησης ΑΜΕΑ
15/7/2019
Αποκατάσταση Βλαβών από Θεομηνίες στο Οδικό Δίκτυο της ν. Θήρας (2019)
15/7/2019
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2019-2020 ΚΑΙ 2020-2021
15/7/2019
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 15-07-2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ
12/7/2019
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΈΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 11-07-2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
12/7/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 πμ.
12/7/2019
ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ IOYNIOY 2019
10/7/2019
«Εκπαιδεύσεις Μελισσοκόμων» στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράμματος Βελτίωσης της Παραγωγής και Εμπορίας Μελιού έτους 2019- Δράση 1.3, στα Δωδεκάνησα.
9/7/2019
Περίληψη υπ. αριθ. 1486/09-07-2019 Απόφασης επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: Ψ7ΡΖ7ΛΞ-ΜΕΦ
8/7/2019
Διακήρυξη: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡ. ΝΟΤ.ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ WTM 2018
8/7/2019
Ανακοίνωση επανάληψης δημοπρασίας για τη «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦ.ΝΟΤ.ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΚΩ»
5/7/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια κλιματιστικού
3/7/2019
Ανακοίνωση Κλήρωσης Μελών Επιτροπής για τη πράξη: «Υποστήριξη Λειτουργίας Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης»
3/7/2019
Ανάδειξη των μελών του ανοικτού ηλεκτρονικού κάτω των ορίων διαγωνισμού για τη Προμήθεια Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΒΥΣ) .
3/7/2019
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
1/7/2019
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 28-06-2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΡΟ
1/7/2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 2/2019 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ( ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΓΙΔΟΘΕΤΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019).
1/7/2019
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον καθαρισμό - service κλιματιστικών
28/6/2019
Συγκρότηση Μητρώου Αξιολογητών εκχωρούµενων Μέτρων ΠΑΑ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ΜΑΕΜ ΠΑΑ ΠΝΑ) 2014-2020.
28/6/2019
Καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τη διενέργεια των Γενικών Βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019
26/6/2019
Παρουσίαση σχεδίου δράσης 'Μια νέα αρχη στα ΕΠΑ.Λ.' απο το ΕΠΑ.Λ. Κέας
24/6/2019
Απαγόρευση κυκλοφορίας εντός δασών ΠΕ Δωδεκανήσου
21/6/2019
Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού διαγωνισμού για την μεταφορά αλληλογραφίας και ταχυμεταφοράς Περιφ. Ενότητας Δωδ/σου
20/6/2019
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ»
19/6/2019
Διαβίβαση δελτίου μέσων τιμών λιανικής πώλησης τροφίμων για την Πέμπτη 13-06-2019 για την Νάξο .
18/6/2019
Μέτρα που συντελούν στην προστασία από τα κουνούπια
18/6/2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2019-2020 και 2020-2021.
13/6/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ