Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 29/05/2018
Θέμα:
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό ιαγωνισµό µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει του κόστους, µε χρήση προσέγγισης κόστους – αποτελεσµατικότητας µε κοστολόγηση του κύκλου ζωής σύµφωνα µε το άρθρο 87 του ν.4412/2016, για το έργο «Εξοικονόµηση Ενέργειας στον ?ίκτυο οδικού Φωτισµού της Νήσου Ρόδου µε την Προµήθεια & εγκατάσταση φωτιστικών σωµάτων τύπου LED»

Εξοικονόμηση Ενέργειας στον Δίκτυο οδικού Φωτισμού της Νήσου Ρόδου με την Προμήθεια & εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED

Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 59220

Κωδικός CPV: 31532800-2,34993000-4

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας είναι 4.535,638,52 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Περίληψη διακήρυξης

Προκήρυξη διαγωνισμού

Παράρτημα Α Μελέτη Τεχνικές προδιαγραφές Τιμολόγιο

Παράρτημα Β Υπολογιστικό φύλλο excel

Παράρτημα Γ Οικονομική προσφορά

Παράρτημα Δ Ευρωπαϊκό ενιαίο έγγραφο προμήθειας (ΕΕΕΠ)

Παράρτημα Ε Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων

Παράρτημα ΣΤ Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής

Παράρτημα Ζ Σχέδιο σύμβασης

Η παρούσα προκήρυξη είναι αναρτημένη στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) http://www.eprocurement.gov.gr 

 

---------- 30/5/2018-----------

Διευκρινήσεις επί του διαγωνισμού (κεφ. 3.4 «Προδικαστικές προσφυγές….» σελίδα 42 της διακήρυξης)

 

 

 


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2019. 20/5/2019 4:40 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.