Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 25/06/2020
Θέμα:
Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙΟΥ"» Εκτιμώμενης αξίας 204.367,60 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 15/7/2020 1:35 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.