Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 25/06/2020
Θέμα:
Ανακοίνωση για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου

Η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνει την  πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη, για την κάλυψη των αναγκών του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Η πρόσληψη θα γίνει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τη θητεία της περιφερειακής περιόδου εντός της οποίας προσλαμβάνεται και θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 243 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 214 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης».

 

Η ανακοίνωση


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 15/7/2020 1:46 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.