Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 24/06/2020
Θέμα:
«ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ?ΙΑ?ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΠΟΠ), ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝ?ΕΙΞΕΩΝ (ΠΓΕ) ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΜΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑ?ΟΣΙΑΚΩΝ Ι?ΙΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (ΕΠΙΠ) ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

- Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφοράς: Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Η.Σ. (α/α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 93395 / 2020)
- Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών : 01/07/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 00:01
- Καταληκτική ημερ/νία και ώρα υποβολής προσφορών : 10/07/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 μμ
- Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών : 16/07/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ
Η ενδεικτική δαπάνη για το έργο είναι 148.800,00 € με Φ.Π.Α. 24% και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους με
υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2020 το ποσό των 148.800,00 €.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

 


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 15/7/2020 1:41 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.