Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 25/06/2020
Θέμα:
Ανακοίνωση υπ΄αριθμ.ΣΟΧ 2/2020 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Ανακοίνωση υπ΄αριθμ.ΣΟΧ 2/2020 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Υποβολή αιτήσεων : από 26-6-2020 έως και 6-7-2020

Η ανακοίνωση, 'Εντυπο Αίτησης, Παράρτημα Ανακοινώσεων, Παράρτημα Η/Υ.

 


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 15/7/2020 1:56 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.