Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 05/11/2019
Θέμα:
Διακήρυξη ανοικτής, διεθνούς διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΜΑΡΑΘΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ». Προϋπολογισμός: 210.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2020. 6/8/2020 4:08 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.