Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 08/08/2019
Θέμα:
Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2054/01-08-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 7ΧΡ17ΛΞ-Ο2Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη : 02/08/2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. πρωτ.: Οικ. 2063
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Ταχ.Δ/νση: Αντωνίου Μάτεση
Ταχ.Κώδ. : 841 00 Σύρος
Πληροφορίες: Ι. Σιγάλας
Τηλέφωνο: 22810-88742
Telefax : 22810-84267
E-mail : daktemk@1730.syzefxis.gov.gr
Θέμα: Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2054/01-08-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου
του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 7ΧΡ17ΛΞ-Ο2Α
Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Κυκλάδων – Τμήμα Εμπορίου επιβάλλει πρόστιμο στην
επιχείρηση με την επωνυμία «MELISSA» της κας Περιβόλα Μαρία Άννας με Α.Φ.Μ.
160306757 ΔΟΥ Πάρου, που βρίσκεται στην Παροικιά της Πάρου, ποσού πεντακοσίων
(500) ευρώ, επειδή διαπιστώθηκε παράβαση του άρθρου 1 παρ. 2 της Αποφ. με αρ.
91354/2017 Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής
Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) (ΦΕΚ 2983/30-8-2017).
«Η πινακίδα με τις απαιτούμενες ενδείξεις, όπως προβλέπεται στα επόμενα
άρθρα, τοποθετείται επί ή στο σημείο του πωλούμενου προϊόντος και πρέπει να είναι
άμεσα και απόλυτα εμφανής στον καταναλωτή. Οι αναφερόμενες στο άρθρο 2 ενδείξεις,
είναι αναγεγραμμένες υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα, με ισομεγέθη, ευδιάκριτα
και ευανάγνωστα γράμματα με τέτοιο τρόπο ώστε να καθίστανται άμεσα ορατές και
αντιληπτές από τον καταναλωτή. Ειδικά η τελική τιμή πώλησης πρέπει να αναγράφεται
με έντονη γραφή (bold) και να συμπεριλαμβάνει τον αναλογούντα σε αυτή Φ.Π.Α.»
Η παράβαση διαπιστώθηκε μετά από έλεγχο που πραγματοποίησε το Τμήμα Εμπορίου
Κυκλάδων στο ως άνω κατάστημα, σύμφωνα με την Υπ. αριθ. 7/10-07-2019 Έκθεση
Ελέγχου της παραπάνω Υπηρεσίας.
Η περίληψη αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρου 24 του Ν. 4177/08-08-2013 «Κανόνες ρύθμισης της
αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ κ.α.α.
ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2021. 21/1/2021 9:37 πμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.