Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Προβολή Άρθρου

Ημερομηνία: 07/08/2019
Θέμα:
Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την υποστήριξη του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης (α/α ΕΣΗΔΗΣ, 77737)

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού κάτω των ορίων διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Υποστήριξη λειτουργίας Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Νοτίου Αιγαίου», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά."  Προϋπολογισμός έργου με Φ.Π.Α. 200.000 ευρώ.

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού , Περίληψη Διακήρυξης , Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς , Έντυπο Προδικαστικής Προσφυγής.


Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 2011 - 2021. 28/1/2021 2:50 μμ

Σχεδιασμός ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Yλοποίηση: ΡΟΔΙΑΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.